ࡱ> #`ibjbjmm .r*,, m' `'jD`'k$nhprkkl9999999 @D9,l0 m9pY4p99pMh9kk m HRVATSKO PSIHOLOKO DRUTVO O B J A V L J U J E N A T J E A J za "Psihologijsku nagradu Ramiro Bujas" Hrvatsko psiholoako druatvo utemeljilo je ovu nagradu u svrhu poticanja razvitka psihologijske znanosti i njezine primjene na podru ju Republike Hrvatske i odavanja javnog priznanja za osobito vrijedna psihologijska znanstvena i stru na ostvarenja u Republici Hrvatskoj. Nagrada je utemeljena i prvi put podijeljena god. 1979., prigodom proslave stoljetnice roenja utemeljitelja hrvatske psihologije svu . prof. dr. Ramira Bujasa. Nagrada se za pojedinca sastoji od nagradne plakete i medalje, rada sveu . prof. }elimira Janeaa, ak. kipara, i diplome, rada sveu . prof. Frana Para, ak. grafi ara, odnosno plakete i diplome za znanstvene, stru ne i druge organizacije i druatva. NATJE AJNI UVJETI I. Dvogodianja "Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" dodjeljuje se za: 1) osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo i 2) osobito vrijedno ostvarenje na druatvenoj afirmaciji psihologije. Nagrada e se podijeliti lanovima Hrvatskog psiholoakog druatva s neprekinutim lanstvom od najmanje 5 godine, za djela i ostvarenja postignuta u razdoblju od 1. sije nja 2015. do 31. prosinca 2016. U na elu se podjeljuje po jedna takva nagrada, a samo iznimno mogu se podijeliti najviae po dvije takve nagrade. "Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo podjeljuje se za otkrie koje: a) mora biti izlo~eno u osobito vrijednom psihologijskom znanstvenom radu, odnosno skupu radova koji ine cjelinu, b) mora predstavljati znatan prinos psihologijskoj znanstvenoj misli, c) mora po izboru problema, metodici provedbe istra~ivanja i tuma enju dobivenih rezultata odgovarati opim meunarodnim kriterijima i normama psihologijskog znanstvenog rada. Ova nagrada u na elu se dodjeljuje pojedincu, a samo iznimno skupini pojedinaca koji su zajedni kim skupnim radom ostvarili znanstveno djelo. "Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za osobito vrijedno ostvarenje na druatvenoj afirmaciji psihologije dodjeljuje se za ostvarenje koje je u nekom odreenom podru ju psihologije rezultiralo: a) razvitkom stanovitog znanstvenog i stru nog psihologijskog podru ja, odnosno razvitkom i organizacijom osobito vrijednih znanstvenih i stru nih institucija, b) osobito vrijednom djelatnoau na popularizaciji psihologijske znanstvene misli, c) meunarodnom znanstvenom i stru nom afirmacijom hrvatske psihologije. Ova nagrada mo~e se podijeliti pojedincu, skupini pojedinaca, znanstvenim, stru nim i drugim organizacijama i druatvima. II. "Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za ~ivotno djelo podjeljuje se za osobito vrijednu sveukupnu psihologijsku djelatnost, i to: a) za osobito vrijedne znanstvene radove koji su dali velik prinos razvitku psihologijske znanstvene misli, b) za osnutak i dugogodianju djelatnost na razvijanju osobito vrijednih znanstvenih institucija, te uvoenje i razvitak novih psihologijskih znanstvenih disciplina u Republici Hrvatskoj, c) za osobito vrijedne rezultate postignute u izobrazbi znanstvenog i stru nog naraataja, a posebno za osnutak psihologijske znanstvene akole ili smjera, d) za osobito vrijedna ostvarenja u primjeni i proairivanju psihologijskih znanstvenih dostignua u praksi. Ova nagrada podjeljuje se pojedincu. U dvogodianjem razdoblju mo~e se podijeliti jedna takva nagrada. "Psihologijsku nagradu Ramiro Bujas" podjeljuje Hrvatsko psiholoako druatvo, a odluku o dodjeli nagrade donosi Izvrani odbor Hrvatskog psiholoakog druatva. Ako ocjenjiva ki odbor zaklju i da u navedenom dvogodianjem razdoblju nije bilo ostvarenja vrijednog za podjeljivanje nagrade, ona se ne e podijeliti. Prijedloge za podjeljivanje nagrade mogu podnositi svi lanovi Hrvatskog psiholoakog druatva, pojedina no ili skupno, kao i znanstvene, znanstveno-nastavne organizacije, psihologijska znanstvena i stru na druatva. Prijedlozi s iscrpnim obrazlo~enjem podnose se u dva pisana primjerka do zaklju no dne 21. o~ujka 2017. na naslov: Hrvatsko psiholoako druatvo (za Izvrani odbor), Zagreb, `varcova br. 20. Uz prijedlog treba prilo~iti objavljeni rad, odnosno skup radova ili dokumentaciju o znanstvenom ostvarenju predlo~enom za nagradu. Na spomenutoj adresi mogu se dobiti i opse~nije obavijesti o nagradi, natje ajnim uvjetima i Pravilnik "Psihologijske nagrade Ramiro Bujas". U Zagrebu, dne 28. velja e 2017. Ocjenjiva ki odbor "Psihologijske nagrade Ramiro Bujas" HRVATSKO PSIHOLO`KO DRU`TVO O B J A V L J U J E N A T J E A J za "Bujasovu zlatnu psihologijsku zna ku" U svrhu poticanja razvitka psihologije na podru ju Republike Hrvatske i odavanja javnog priznanja za osobito vrijedna studentska psihologijska ostvarenja, Hrvatsko psiholoko drutvo utemeljilo je stalno godinje drutveno priznanje za osobito vrijedan studentski psihologijski diplomski rad. Nagrada je utemeljena i prvi put podijeljena god. 1979., p67z :  ( "bvx>jDź~t~jh7CJOJQJh5CJOJQJh~CJOJQJh&CJOJQJh.M6OJQJh.M6CJOJQJhyY]CJOJQJh.MCJOJQJh.M5CJOJQJh.MCJOJQJh.M5CJOJQJh.M5OJQJh.M5CJOJQJh.MCJOJQJh.MOJQJ)78  J P xv$r`ra$$a$$a$iDNrv|hL2\p~LNx^ \8Zf "Z\Z* D""##$8%&x'z''f(((0)N))*T*****+.+:+D+r++ⱻŻh]]CJOJQJh:CJOJQJh]CJOJQJh.M5CJOJQJh.MOJQJh.MCJOJQJh7CJOJQJh&CJOJQJFvfh\LLz|~Z !*#l$P%,&8&z'(l*,.$a$+X--,...`..6/4060p0r0t000000000.1416181d114B@BBBBbCCD8DDD^DpDDD2E^EEڼڼڛ{qhp`CJOJQJhyY]5OJQJUhyY]CJOJQJh:5CJOJQJh.M5CJOJQJh.M5CJOJQJhyY]5CJOJQJh.M5OJQJh.MCJOJQJh.M5CJOJQJh.MOJQJh]CJOJQJh:CJOJQJh.MCJOJQJ,. .".f.H/00204060r0t000006181:12B6D8D^D`DE@G2I`J*K$a$$a$rigodom proslave stoljetnice roenja utemeljitelja hrvatske psihologije sveu . prof. dr. Ramira Bujasa. Nagrada se sastoji iz zlatne zna ke i diplome. Zlatna zna ka izraena je u zlatarnici po izvornoj psihologijskog zna ki vlastoru ne izradbe sveu . prof. dr. Ramira Bujasa. NATJE AJNI UVJETI Nagrada ce se podijeliti za izraen i obranjen osobito vrijedan studentski diplomski rad na podru ju Republike Hrvatske u razdoblju od 1. sije nja 2015. do 31. prosinca 2016. Diplomski rad mora po izboru problema, upotrijebljenom istra~iva kom postupku i tuma enju dobivenih rezultata odgovarati kriterijima i normama psihologijskih stru nih istra~ivanja. Nagrada se podjeljuje pojedincu. U jednogodianjem razdoblju u na elu se podjeljuje po jedna takva nagrada (studentima svakog od studija psihologije u Republici Hrvatskoj), a samo iznimno mogu se godianje podijeliti najviae po tri takve nagrade. Ako ocjenjiva ki odbor zaklju i da u spomenutom razdoblju nije bilo diplomskog rada vrijednog za podjeljivanje nagrade, ona se ne e podijeliti. Nagradu podjeljuje Hrvatsko psiholoako druatvo, a odluku o dodjeli nagrade donosi Izvrani odbor. Prijedloge za podjeljivanje nagrade mogu podnositi, pojedina no ili skupno, svi lanovi Hrvatskog psiholoakog druatva, studenti psihologije, psihologijski instituti, odsjeci, zavodi, i druge znanstvene, znanstveno-nastavne i stru ne organizacije i druatva. Prijedlozi s iscrpnim obrazlo~enjem podnose se u dva primjerka do zaklju no dne 21. o~ujka 2017. na naslov: Hrvatsko psiholoako druatvo (nagradni prijedlog), Zagreb, `varcova br. 20. Uz prijedlog treba prilo~iti i jedan primjerak obranjenog diplomskog rada predlo~enog za nagradu. Na spomenutoj adresi mogu se dobiti i potanje obavijesti o nagradi, natje ajnim uvjetima i Pravilnik studentske nagrade "Bujasova zlatna psihologijska zna ka". U Zagrebu, dne 28. velja e 2017. Ocjenjiva ki odbor nagrade "Bujasova zlatna psihologijska zna ka" HRVATSKO PSIHOLO`KO DRU`TVO O B J A V L J U J E N A T J E A J za "Psihologijsku nagradu Zoran Bujas" Hrvatsko psiholoako druatvo utemeljilo je ovu nagradu u svrhu poticanja razvitka hrvatske psihologije i odavanja javnog priznanja za osobito vrijedan prinos razvitku i promicanju psihologijskog tiska i nakladniatva na podru ju Republike Hrvatske. Nagradu je utemeljila Skupatina Hrvatskog psiholoakog druatva godine 2004., prigodom obljetnice roenja prof. dr. sc. Zorana Bujasa, u znak trajnog atovanja i uspomene na svoga zaslu~nog lana. "Psihologijska nagrada Zoran Bujas" sastoji se od plakete i diplome. NATJE AJNI UVJETI "Psihologijska nagrada Zoran Bujas" podjeljuje se lanovima Hrvatskog psiholoakog druatva s neprekinutim lanstvom od najmanje 5 godine, za osobito vrijedna ostvarenja u podru ju hrvatskog psihologijskog tiska i nakladniatva: 1.) za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine (piscu ili piscima knjige), 2.) za osobito vrijedno viaegodianje ureivanje i izdavanje psihologijskog asopisa ili niza (serije) psihologijskih tiskovina (publikacija), 3.) za osobito vrijednu viaegodianju psihologijsku nakladni ku djelatnost. Nagrada za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine mo~e se dodijeliti knjizi objavljenoj u razdoblju od 1. sije nja 2015. do 31. prosinca 2016. U jednoj godini u na elu se mo~e dodijeliti jedna nagrada za osobito vrijednu psihologijsku knjigu, a samo iznimno mogu se godianje dodijeliti najviae tri takve nagrade. Godianje se mo~e podijeliti samo po jedna nagrada za osobito vrijedno ureivanje psihologijskog asopisa ili niza publikacija, kao i nakladni ku djelatnost. "Psihologijsku nagradu Zoran Bujas" podjeljuje Hrvatsko psiholoako druatvo, a odluku o dodjeli nagrade donosi ocjenjiva ki odbor. Ako ocjenjiva ki odbor zaklju i da u navedenom razdoblju nije bilo ostvarenja vrijednog za podjeljivanje nagrade, ona se ne e podijeliti. Prijedloge za dodjeljivanje "Psihologijske nagrade Zoran Bujas" mo~e podnijeti skupina od deset redovitih lanova Hrvatskog psiholoakog druatva ili Hrvatske psiholoake komore, njihovi upravni odbori, znanstvene i stru ne sekcije Hrvatskog psiholoakog druatva, psihologijske znanstvene, znanstveno-nastavne, stru ne i strukovne organizacije, ustanove i druatva. Prijedlozi s iscrpnim obrazlo~enjem podnose se u dva primjerka do zaklju no 21. o~ujka 2017. na naslov: Hrvatsko psiholoako druatvo (za Ocjenjiva ki odbor), Zagreb, `varcova br. 20. Uz prijedlog treba prilo~iti objavljenu knjigu ili dokumentaciju o uredni kom i nakladni kom ostvarenju predlo~enom za nagradu. Na spomenutoj adresi mogu se dobiti i opse~nije obavijesti o nagradi, natje ajnim uvjetima i Pravilnik "Psihologijske nagrade Zoran Bujas". U Zagrebu, dne 28. velja e 20017. Ocjenjiva ki odbor EEE6FFFGGGH I2IzI.JDJJ&KpKKLMrMMMMMMNOPxPPPQQQQRRRRR,S0SVSZSSSS|TX&XXXhR6GhR6GCJOJQJ h-@5aJh-@CJaJh-@CJOJQJaJh-@5CJOJQJaJh.MOJQJhyY]CJOJQJh*CJOJQJh.MCJOJQJhp`CJOJQJh:CJOJQJ5*K8MvOPPPQQRRRR.S0SXSZSSSSSSU $da$gd-@$a$gd-@ $d`a$gd-@ $d8a$gd-@ $dda$gd-@$a$gd-@$a$UtWXX&X(XYZ[^\`\]^"`2aRb,eghhii $d`a$gd-@$a$gd-@$a$gd-@ $`a$gd-@XJY]]\]f]]"`Rb,eeeehiiƺҺh)pCJOJQJaJh*CJOJQJaJh-@CJOJQJaJh CJaJh*CJaJh-@CJaJhR6GCJOJQJ,P. A!"#$% T@T Normal5$7$8$9DH$CJOJQJ_HmHsHtHDA@D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k@(No List * r78ef\_]^dwxyqrD7F G H I J  ] k ?%b?<!"#$BCWXuvy,-@AArst  !!$!%!"b""@#A##$"%%:&'(p)q))*000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000D+EXi58v.*KUi 67i8@0( B S ?\f\dv~  (l{7<E P  k q ?E+!$ACVXmotv"XY^`y,-@H ,r`{ } !!!L(T(*6z dk[f\dv~(p{CK6<E O   \ f j q >E*ai>D; $ACVXtvx+-?H@Eqt_ !!#!%!""a"c"""?#B###$$!%(%%%9&;&''((o)q))))**tq))*]!_!`!i!j!s!t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!q))*=]m5eZCR6G.MyY]p`)p:*@O _7~]]&-@7e\q)*@KLINPSIHNe153:winspoolLexmark E260dKLINPSIH&C 4dXXA4,DINU"T0!!SMTJ0!KMXLArialHdArialHdUseSameSizeEDCLKLINPSIH&C 4dXXA4,DINU"T0!!SMTJ0!KMXLArialHdArialHdUseSameSizeEDCL!!G!!      *@ "$&(*.0d@BUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialWHRTimesTimes New Roman"CV hRG[RGrf G#LG#L!V xx4)) 2V HX?m2 KLEMENT SIKIRIjosiplOh+'0 $ D P \ ht| KLEMENT SIKIRI Normal.dotjosipl10Microsoft Office Word@H'@ G,y@v@anG#՜.+,0 hp DeltaL)' Title !"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz|}~Root Entry F 1Table:pWordDocument.rSummaryInformation(sDocumentSummaryInformation8{CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q